© 2014 - Made by She-sag Ltd.

שופרות עם תבליט

שופר רוחב 30 ס"מ -.580 שופר רוחב 32 ס"מ -.650