© 2014 - Made by She-sag Ltd.

דגם סלרנו זהב

גובה 42 ס"מ -.300 גובה 40 ס"מ -.250 גובה 38 ס"מ -.200