© 2014 - Made by She-sag Ltd.

דגם מאלגה זהב

גובה 33 ס"מ -.190 גובה 32 ס"מ -.170 גובה 30 ס"מ -.150 גובה 30 אזל זמנית